Projecten

Sectorplan Steigerbouw

Het doel van het Sectorplan Steigerbouw is om werknemers een perspectief te bieden op een baan in de steigerbouw en de mobiliteit van werkenden te verbeteren. De aanleiding wordt gevormd door de ontwikkeling van de Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers, het dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen en de dreigende uitval van personeel. Anderzijds besteedt het Sociaal Akkoord 2013 nadrukkelijk aandacht aan de verbetering van de werking van de arbeidsmarkt, de mobiliteit van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Daarvoor heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie ter beschikking gesteld. Binnen het project worden drie maatregelen uitgevoerd. Meer informatie over deze maatregelen en over het verloop van het project is te vinden op de betreffende website. De stuurgroep van het project bestaat uit de vakbonden FNV Bouw, CNV Vakmensen en de VSB als werkgeversorganisatie. Het project loopt tot juni 2018.

Preventie Diefstal Steigermateriaal

Doel van het project was het beperken van het aantal diefstallen. Het project is inmiddels afgesloten. Meldingen kunt u nog steeds doorgeven via het VSB-secretariaat.

ESF Vak DI Scan (Vibe XL)

Dit project richt zich op de invoering van veiligheidsperceptie en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Leden VSB en niet leden kunnen hieraan deelnemen. Hiervoor geldt per bedrijf een maximale subsidie van 40% op de kosten voor deelname. Het project loopt door tot augustus 2018. Via de website van de VSB wordt u over het verloop geïnformeerd. Daarnaast is er een speciale Vibe XL-flyer die u hier kunt downloaden.

ESF Competentiebeheer

Dit project maakt het mogelijk om via moderne e-learning én toetsingen in het bezit te komen van de juiste papieren in de steigerbouw (niveautoets en advisering) en voor de andere disciplines van het werkgebied Veilig Werken Op Hoogte (branchecertificaat of bewijs van deelname). Het project  loopt door tot augustus 2018 en kan via de VSB-website worden gevolgd.

ESF Leren, gaan of blijven

De sector veilig werken op hoogte heeft in het kader van duurzame inzetbaarheid een beleid ontwikkeld dat moet leiden tot een leeftijdsopbouw die erop gericht is dat alle medewerkers kunnen werken tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd, liefst binnen, maar als het niet anders kan buiten de sector. Dit project geeft invulling aan dat beleid. Het project loopt door tot 30 juni 2019 en kan via de website van de VSB worden gevolgd.

ESF The end of Babylon

Dit project onderzoekt de  de effecten van grootschalige inzet van niet-Nederlands sprekende (flex-)werkers op de duurzame inzetbaarheid binnen de sector steigerbouw / veilig werken op hoogte. Daarnaast worden maatregelen ontwikkeld en getest die de negatieve effecten verminderen. Het project loopt door tot 30 juni 2019; over het verloop zal via de website van de VSB worden gecommuniceerd.

Wetgeving en normen

De VSB heeft een overzicht opgesteld van wetgeving en normen, bedoeld voor gebruikers van de arbeidsmiddelen, waarmee een tijdelijke veilige werkplek op hoogte wordt geboden. Dit overzicht is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, echter bestaat de mogelijkheid dat specifieke wetgeving en normen toch ontbreken. In dat geval kan contact worden opgenomen met het VSB-secretariaat om eventuele aanvullingen alsnog op te nemen. Het meest recente overzicht van wetgeving en normen is hier te downloaden.

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden VSB

De Algemene voorwaarden van de branche organisatie VSB werden in 2010 geactualiseerd en gedeponeerd onder nummer 83-2010 bij de Rechtbank in Rotterdam. De Algemene Voorwaarden VSB zijn alleen te gebruiken door VSB leden. Het gebruik van deze voorwaarden door anderen dan VSB leden is niet toegestaan. De Algemene Voorwaarden VSB zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Duits en Engels.

Voorwaarden fabrikanten gevelonderhoudsinstallaties VSB

De Algemene inkoopvoorwaarden evenals de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van fabrikanten van gevelonderhoudsinstallaties VSB kunnen direct worden gedownload. Deze voorwaarden zijn indertijd opgesteld door de VFG, de Vereniging van Fabrikanten van Gevelonderhoudsinstallaties, de huidige Commissie Gevelonderhoudsinstallaties.

Scholing

Elke sectie houdt zich bezig met scholing en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid van montagepersoneel en/of gebruikersgroepen. Binnen de secties Steigerbedrijven en Betonbekistingbedrijven maakt scholing een belangrijk onderdeel uit van de richtlijnen die samen met Bouwend Nederland en andere sectoren zijn opgesteld. Deze richtlijnen vertegenwoordigen de stand van de techniek en hebben de status van Arbocatalogus, waarmee ook het aantonen van “deskundigheid” en vakbekwaamheid wettelijk is vastgelegd.

De scholingsstructuur voor de steigerbouw is vernieuwd en per 1 januari 2017 van kracht, zoals vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers. Scholing voor de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningen is vastgelegd in hoofdstuk 8, maar nog niet volledig ingevuld. Voor andere VSB-disciplines bestaan vergelijkbare initiatieven of zijn nog in ontwikkeling. De bewaking van de kwaliteit van alle opleidingen, van examens en het registreren van diploma’s/certificaten is ondergebracht bij de onafhankelijk Stichting Veilig Werken Op Hoogte.

Opleidingsbedrijf VSB

Het Opleidingsbedrijf VSB is opgericht ten behoeve van alle sectoren waarin de producten, diensten en kennis van de leden van de VSB worden toegepast. In de bouw, industrie, chemie, petrochemie, tot energiesector en de offshore wordt dagelijks gemonteerd en gebruik gemaakt van arbeidsmiddelen die moeten leiden tot een (tijdelijke) veilige werkplek op hoogte.

Het Opleidingsbedrijf ondersteunt het montagebedrijf, producent/leverancier, verhuurder en vooral ook de gebruiker over het werken met steigers, rolsteigers, hoogwerkers, hefsteigers, ladders/trappen, hefsteigers, liften, hangbruginstallaties, gevelonderhoudsinstallaties en betonbekistingen/ondersteuningen.

Voor het verzorgen van opleidingen -waaronder de beroepsbegeleidende leerweg BBL- en trainingen of kennisoverdracht werkt het Opleidingsbedrijf samen met erkende en ervaren partners en vervult het een spilfunctie. Wie vragen heeft over vakbekwaamheid en scholing op het werkgebied, kan bij het Opleidingsbedrijf terecht. Daarmee ontzorgt en faciliteert het Opleidingsbedrijf de keten, waarin dagelijks op hoogte wordt gewerkt: van opdrachtgever tot aan gebruiker. Een uitgebreide presentatie van het Opleidingsbedrijf VSB is te vinden op de website.